Slichus [Selihot], Rosch Hashono [Rosh HaShanah], Yom Kippur, manuscript 12 (Part 3)