Shalosh Regalim, Yamim Noraim - Choral - by Zeidel Rovner, manuscript 38
Choral 2 by Zeidel Rovner, manuscript 41
Choral I by Elias Rovner, manuscript 34
Sketch Book by Elias Rovner, manuscript 31
Choral Parts, manuscript 33
Choral 1 by Zeidel Rovner, manuscript 40
Choral Parts 1, Soprano, manuscript 43
Choral Parts 2, Tenor, manuscript 49
Cantor Solos, manuscript 62
Choral Parts 2, Soprano, manuscript 47
Choral Parts 2, Alto, manuscript 48
Choral Parts 1, Tenor, manuscript 45
Choral Parts 1, Bass, manuscript 46
Mizmor shiru la-Hashem shir hadash; Mizmor shir le-yom ha-Shabat, manuscript 50a
Shabbat, Shalosh Regalim, Selihot - Choral - by Zeidel Rovner, manuscript 37
Choral Parts 1, Alto, manuscript 44
Kinnot by Zeidel Rovner, manuscript 42
Various choral and instrumental compositions by Zeidel Rovner, manuscript 69
Kabalat Shabbat, manuscript 36