Ḥidushim ʻal masekhtot ha-Shas
Derashot ṿe-ḥidushim
Ḥidushim ʻal masekhtot ha-Shas
ʻEzri mi-ḳodesh, ḥeleḳ rishon
ʻEzri mi-ḳodesh, ḥeleḳ sheni