Ḥidushim ʻal masekhtot ha-Shas
Derashot ṿe-ḥidushim
Ḥidushim ʻal masekhtot ha-Shas