Minḥat ʻani, ḥeleḳ shishi / Ḥidushim al Mishnah, Seder Mo'ed
Minḥat ʻani, ha-ḳunṭres ha-yashan
Minḥat ʻani, ḥeleḳ reviʻi
Minḥat ʻani, ḥeleḳ sheni
Minḥat ʻani, ḥeleḳ shelishi
Sefer Daʻat Daṿid : ʻal Shulḥan ʻArukh Yoreh deʻah
Yad Daṿid, ḥeleḳ sheni, kerekh reviʻi
Yad Daṿid, ḥeleḳ sheni, kerekh shelishi
Yad Daṿid, ḥeleḳ revi'i, kerekh sheni
Shelal Daṿid
Yad Daṿid, ḥeleḳ shelishi, kerekh rishon
Yad Daṿid, ḥeleḳ shelishi, kerekh sheni : ṿe-hem ḥidushe B.B. ṿe-ḥidushe ʻA.Z. ʻad daf 67 …
Yad Daṿid, ḥeleḳ sheni, kerekh sheni