Kitve mishpaḥat ha-geʼonim bene Oyerbakh / Kitve ha-rav ha-gaʼon R. Yosef Daṿid Zintshaim, zal